Wiki source code of Jak doložit legalitu SW

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:55

Show last authors
1 **Nabývací doklad:**
2
3 Nejdůležitějším dokladem při prokazování legálního užívání software je doklad o nabytí. Tento doklad je rovněž důležitý pro finanční úřady, softwarové audity, stejně jako doklad pro nákup upgrade, dokoupení záložních médií či řeklamaci. Kromě nabývacího dokladu by uživatelé měli uchovávat licenční smlouvy (v případě produktů dodávaných s tištěnou smlouvou) a certifikát autentičnosti (Certificate of Authenticity). Doporučujeme take ponechat si originální instalační media. U OEM produktů rozhodně nestačí faktura s textem "Počítač … se software v celkové ceně …" Vždy je třeba žádat na dokladech specifikaci, o jaký software se jedná - viz níže. Rovněž faktury s textem "Programové vybavení v ceně …" nelze za nabývací doklad považovat. Od 1. června 1999 je kromě faktury nezbytným dokladem při prokazování legálního užívání OEM software certifikát autentičnosti. Za nabývací doklad mohou být považovány následující doklady:
4
5 * Faktura
6 * Darovací smlouva
7 * Prohlášení prodejce nebo dodací list
8
9 **Náležitosti nabývacího dokladu:**
10
11 * Jasná identifikace dodavatele a odběratele
12 * Datum nabytí
13 * Specifikace produktu:
14 ** Název produktu
15 ** Verze produktu
16 ** Jazyková mutace
17 ** Počet nabytých licencí
18 ** Podpis nebo podpis a razítko
19
20 **O softwaru je dále také třeba řádně účtovat a nabývací doklady je třeba archivovat dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.**
21 \\Spolu s nabývacími doklady doporučujeme archivovat i licenční smlouvy.