Vložení materiálu do systému DSpace

Last modified by Zdeněk Gold on 04.08.2023 09:22

 1. Přihlašte se do systému DSpace (Digitální repozitář VŠB-TUO) pomocí osobního čísla a jednotného hesla
 2. Ze seznamu "Komunity v DSpace" vyberte svou fakultu a po jejím rozkliknutí přejděte do kolekce "Studijní materiály E-výuka {název fakulty}"
 3. Za pomocí odkazu "Zaslat do této kolekce nový záznam" založte nový záznam.

  Uživatelé, kteří nemají právo v kolekci záznamy vytvářet, tento odkaz nevidí.

  Popsání záznamu

  Vytváření prvotního záznamu probíhá celkem v šesti krocích, povinné údaje jsou kromě číselníků oborů/předmětů, kde je nutné zvolit minimálně jednu možnost, označeny hvězdičkou.

  Číselníky s kódy (předmětů, verzí předmětu, studijních programů a oborů), vyskytující se ve studijních plánech pro aktuální akademický rok, slouží pro definování míst, na kterých se mají v rámci portálu E-výuka zobrazovat odkazy na tyto materiály. U každého číselníku lze vybírat více hodnot přidržením klávesy CTRL.

  Stačí zvolit pouze kód nejvyšší úrovně požadovaného začlenění (např. zadáte-li kód předmětu, není již nutné vybírat kód studijního oboru)

  • Kód verze předmětu - při výběru kódu verze předmětu se bude odkaz na studijní materiál zobrazovat pouze na stránce verze předmětu přesně odpovídající tomuto kódu (např. https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/030-0063/01)
   • materiál typický pouze pro některé verze daného předmětu (např. materiály pro kombinovanou formu studia, pro výuku v cizím jazyce, aj.)
   • formát: {kód katedry} - {název předmětu} ({kód verze předmětu})

  Kód verze předmětu.png

  Kód předmětu.png

  • Kód studijního oboru - při výběru kódu studijního oboru se bude odkaz na studijní materiál zobrazovat na stránce oboru (např. https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/branch?id=30&academicYear=60)
   • materiál charakterizující celý studijní obor
   • odkaz se nebude automaticky propagovat na stránce programu nebo předmětu
   • formát: {název oboru} ({kód oboru})

  Kód studijního oboru.png

  • Kód studijního programu - při výběru kódu studijního programu se bude odkaz na studijní materiál zobrazovat na stránce progamu (např. https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/programme?id=11&academicYear=60)
   • materiál charakterizující celý studijní program
   • odkaz se nebude automaticky propagovat na stránce oboru nebo předmětu
   • formát: {název programu} ({kód programu})

  Kód studijního programu.png

  Před opuštěním první strany formuláře je potřeba správně nastavit "Přístupová práva k souboru":

  • openAccess - přístup všem bez nutnosti přihlášení (v dalším kroku je možno nastavit licenci Creative Commons)
  • restrictedAccess - přístup po přihlášení pro studenty a zaměstnance z dané fakulty
  • embargoedAccess - přístup k nahraným materiálům až od data nastaveného při nahrávání souborů, dále přístup pouze přihlášeným studentům a zaměstnancům dané fakulty
  • closedAccess - přístup pouze pro administrátory
 4. Na druhé straně formuláře můžete zadat doplňující údaje k vytvořenému záznamu. Veškeré tyto údaje jsou nepovinné, stránku je tedy možné přeskočit a přejít dále k nahrávání souborů.

  Informace o projektu

 5. Nahrajte soubory se studijními materiály.

  Nahrání souborů

  Soubory mohou být libovolného formátu, vhodné je ovšem používat standardizované formáty (pdf, epub, jpg ...).

 6. Zkontrolujte metadata záznamu a přejděte k nastavení licence.
 7. Licencujte vložený obsah pomocí licence Creative Commons

  Před uložením záznamu do archivu zvolte správnou licenci:

  Volba licence

  • licence Public Domain (není CC) - dílo je volně použitelné pro jakýkoli účel bez omezení dle autorského zákona v lokální jurisdikci, nemusí to však nutně platit pro celý svět.
  • licence CC0 - dílo je celosvětově volně použitelné pro jakýkoli účel bez omezení dle autorského zákona.
  • rozšířená licence Creative Commons - více o možnostech nastavení: https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/
   • Licence CC-BY opravňuje ostatní k šíření, upravování, vylepšování a vytváření odvozených děl, včetně možnosti komerčního využití, pod podmínkou, že je vždy uveden autor původního díla.

    Licence CC-BY

   • Licence CC-BY-NC-ND je ze všech CC licencí nejvíce omezující. Umožňuje stahování a šíření díla za podmínky uvedení autora, nicméně dílo není dovoleno dále nijak upravovat, ani ho využívat ke komerčním účelům.

    Příklad volby licence

  • bez licence Creative Commons
    
  1. Před dokončením příspěvku potvrďte souhlas s distribuční licencí metadatového záznamu

   Distribuční licence

  2. Stiskněte tlačítko "Dokončit příspěvek"
  3. Kontrola příspěvku pracovníkem Ústřední knihovny VŠB - TUO

   Vložený příspěvek je dále podroben kontrole pracovníkem knihovny, který byl o jeho vytvoření automaticky notifikován.

   V případě, že příspěvek nemá správně zadané údaje a pracovník knihovny je sám není schopen doplnit, může Váš příspěvek zamítnout, o čemž obdržíte e-mailovou informační zprávu (viz. příklad níže).

    Poslali jste: Statistika
    Do kolekce: Studijní materiály E-výuka Ekonomické fakulty
    Knihovna (knihovna@vsb.cz) zamítnul váš příspěvek z následujícího důvodu:

    Příspěvek nemá správně nastavenou licenci.

    Váš příspěvek nebyl smazán. Dostanete se k němu z vaší stránky „Můj DSpace“: http://dspace.vsb.cz/mydspace
    DSpace

   Takovýto příspěvek můžete znovu otevřít, editovat / doplnit chybějící údaje a znovu jej předat ke kontrole.

  4. Schválení příspěvku

   V momentě schválení je příspěvek je záznam archivován v repozitáři DSpace VŠB-TUO a přístupný určitému okruhu uživatelů.  

   O tom, že Váš příspěvek byl schválen a archivován obdržíte informační e-mail (viz. příklad níže).

    Poslali jste: Statistika
    Do kolekce: Studijní materiály E-výuka Ekonomické fakulty

    Váš příspěvek byl schválen a archivován v systému DSpace
    a byl mu přidělen následující identifikátor:
   http://hdl.handle.net/handle/10084/XXXX

    Prosím, používejte tento identifikátor při citování vašeho příspěvku.
    Děkujeme!
    DSpace