Postup při pořizování software

Last modified by Denisa Wernerová on 11.06.2024 12:00

1 Plán nákupů SW

Nákup software se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v jeho platném znění (dále také zákon) a směrnicí rektora TUO_SME_06_010 Zadávání veřejných zakázek vždy v platné verzi (dále také směrnice). V souladu s výše uvedeným je na VŠB-TUO sestavován plán nákupů software. Plán nákupu SW by měl obsahovat všechna objektivně předvídatelná plnění na pořízení SW (licencí) či služeb (podpora) za univerzitu či provozní jednotky a kalendářní rok. Podklady pro plán nákupu poskytují jednotlivá pracoviště univerzity vždy na počátku roku (do 31. 1.) pro daný kalendářní rok.

U každé položky SW je v plánu nákupů definován(a):

 • CPV kód – zde naleznete seznam aktuálních CPV kódů. Používejte výhradně CPV kódy určené pro software (zpravidla začínají názvem „Balíky programů ....“) a to jen ty kódy, které mají na 5. - 8. pozici nulu, např. 12450000-4
 • Název SW
 • Detailní popis SW
 • Předpokládaná cena celkem (bez DPH)
 • Zdroj, ze kterého bude nákup hrazen + název dotačního projektu, pokud je z něj hrazen
 • Kontaktní osoba

Na základě poskytnutých informací je na žadateli, aby požadovaný SW zařadil do správné kategorie SW a oprávněná osoba v souladu se směrnicí určila v rámci provozní jednotky či celé univerzity režim pořízení daného SW.

Poradce pro zařazení do kategorií SW:  
kontakt: Ing. Martin Mazoch
kl.: 4188
e-mail: martin.mazoch@vsb.cz

Poradce pro stanovení režimu pořízení SW:
kontakt: JUDr. Ludmila Tatranská
kl.: 5601
e-mail: ludmila.tatranska@vsb.cz

2 Objednávání, nákup a evidence SW

2.1 Software společnosti Microsoft

 • Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, OS Windows a CoreCAL (Windows Server User CAL, Exchange Server STD User CAL, Office SharePoint STD User CAL, System Center Config. Client Management CAL).
  V rámci tohoto programu je dostupný pouze upgrade OS Windows, což znamená, že instalovat tento OS lze pouze na počítače, na které byla zakoupena a nainstalovaná kvalifikovaná „podkladová licence“. NIKDY nelze instalovat OS Windows na počítače bez licence operačního systému (na tzv. „holé“ počítače)!

Bližší informace o:

 • nákup ostatních Microsoft produktů je prováděn na základě multilicenčního programu MS Select Plus uzavřeného mezi společností Microsoft a MŠMT.

Dodavatelem MS Select Plus pro VŠB-TUO je firma:

DATRON, a.s. – kancelář Praha
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Daniel Starý
Senior Sales Manager
Tel: + 420 603 459 487
Fax : + 420 483 030 455

dstary@datron.cz, www.datron.cz

Dodavatel byl vybrán v zadávacím řízení „Licence Microsoft Select Plus pro VŠB-TUO“.

Nákup provádí jednotlivá pracoviště samostatně po projednání s příslušným správce SW, který následně zajistí evidenci software.

Aktuální ceník (formát MS Excel)

2.2 Software ostatní

Jednotlivá pracoviště pořizují software samostatně po projednání s příslušným správcem SW a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v jeho platném znění a směrnicí rektora TUO_SME_06_010 Zadávání veřejných zakázek vždy v platné verzi.

Poradce pro zařazení do kategorií SW:  
kontakt: Ing. Martin Mazoch
kl.: 4188
e-mail: martin.mazoch@vsb.cz

Poradce pro stanovení režimu pořízení SW:
kontakt: JUDr. Ludmila Tatranská
kl.: 5601
e-mail: ludmila.tatranska@vsb.cz

Evidenci software zajišťuje příslušný správce SW.
 

Prokázání legality SW


Fakultní správci SW Vám rádi pomohou a poradí:

 • Celoškolská pracoviště, rektorátní složky: Helpdesk CIT > SW a licence
 • Fakulta materiálově-technologická: Ing. Martin Šviček – kl. 9185
 • Ekonomická fakulta: David Bochenek - kl. 2340
 • Fakulta strojní: Doc. Jaroslav Melecký - kl. 4444
 • Hornicko-geologická fakulta: Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. - kl. 5429
 • Fakulta stavební: Ing. Pavel Valíček - kl. 1372
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky: Pavel Stoklasa - kl. 3475
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství: Lukáš Holý - kl. 2875, 5745
 • Koleje a menzy: Helpdesk CIT > Fronta útvaru USSS