Last modified by on 03.08.2023 12:57

Show last authors
1 Uživatelé sítě VŠB-TU Ostrava jsou povinni se při práci v počítačové síti řídit mj. [[Pravidly užívání počítačové sítě>>doc:smernice.WebHome]]. Při vyšetřování trestních oznámení a trestných činů si orgány činné v trestním řízení vyžadují i součinnost provozovatelů počítačových sítí, tedy i VŠB-TUO. Provozovatel počítačové sítě je povinen ze zákona vyvinout maximální úsilí při poskytování požadovaných informací. V praxi tak je obvykle policii či soudu předávána informace o uživateli příslušné stanice.
2
3 **Co zejména nesmíte**
4
5 Každý uživatel musí při práci v počítačové síti dodržovat zákony České Republiky. Týká se to také autorského zákona, podle kterého nesmíte
6
7 * poskytovat audiovizuální díla,
8 * poskytovat programové produkty,
9 * získávat programové produkty,
10
11 k nimž nemáte autorská práva nebo jejich šíření neumožňuje licence.
12
13
14 **Opatření v síti VŠB-TU Ostrava**
15
16 Aby byl minimalizován počet incidentů v počítačové síti, probíhá v počítačové síti monitoring následujících informací:
17
18 * měření množství přenesených dat jednotlivých koncových stanic studentů i zaměstnanců
19 * zjišťování, zda koncová stanice používá aplikace pro sdílení dat v počítačové síti
20
21 Pokud je zjištěno, že z koncové stanice proudí do Internetu velké množství dat a zároveň stanice používá některou z výměnných sítí, pak je Vám zaslán email s žádostí o vysvětlení. Po uživateli stanice (popř. po příslušném správci) budeme požadovat vysvětlení nadměrného přenosu dat a ověření technického stavu, ve kterém se stanice nachází (např. není-li zavirována nebo jinak zneužívána jinou osobou než oprávněným uživatelem).
22 \\Veškeré incidenty jsou dokumentovány. Dokumentovány jsou také jednotlivé úkony technických pracovníků i uživatelů při řešení incidentu.
23
24 Správce počítačové sítě omezí provoz uživatele nebo koncové stanice v počítačové síti, nebude-li uživatel nebo správce koncové stanice reagovat na výzvu, nepodá vysvětlení nebo nebude problém řešit max. do pěti dnů. Provoz koncových stanic nebo uživatelů může být omezen nebo zcela znemožněn a to až do doby úplného vyřešení problému. Informace, že nedochází k řešení incidentu bude předána nadřízenému příslušného pracovníka.
25
26 V počítačové síti nejsou aplikována omezení na množství přenesených dat počítačovou sítí. Informace o množství přenesených dat může být indikátorem, že s Vaším počítačem nemusí být vše v pořádku
27
28
29 **Co můžete udělat Vy**
30
31 Jako uživatel si dejte pozor, abyste neporušovali autorský zákon. Mějte na paměti, že mnohé klientské programy výměnných sítí umožňují data nejen stahovat, ale také nabízet a to i ve chvíli, kdy máte staženu jen část těchto dat! Už v této chvíli tak můžete porušovat autorský zákon. Proto doporučujeme, abyste výměnné sítě používali na výměnu pouze těch dat, k nimž máte autorská práva, popř. licence umožňuje tato data nabízet dalším uživatelům počítačové sítě.
32
33 Mějte také na paměti, že Policie ČR je v této oblasti v současné době poměrně aktivní a i na naši univerzitu přicházejí žádosti o poskytnutí údajů o uživatelích koncových stanic. Sami se protizákonným jednáním vystavujte trestněprávnímu postihu.
34
35
36 **Další informace**
37
38 * [[Přednáška o autorském zákoně - KolejNet VUT Brno (záznam přednášky, časté dotazy a odpovědi aj.)>>url:http://www.kn.vutbr.cz/az-prednaska/]]
39 * [[IDOC Autorský zákon - P2P sítě (krátce a stručně)>>tuonet.pravidla.az-p2p.WebHome]]
40 * [[IDOC Autorský zákon - Ukázky následků nelegálního sdílení/užívání audiovizuálních děl a software>>tuonet.pravidla.az-nasledky.WebHome]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava