Zdrojový kód wiki WiFi

Naposledy změněno 12.04.2019 08:13

Show last authors
1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení (WIFI) do své sítě TUONET.
2 Připojení do sítě je možno realizovat prostřednictvím následujících WIFI bezdrátových sítí:
3
4 == EDUROAM - preferované připojení ==
5
6 Tato síť umožňuje WiFi připojení jak na VŠB-TUO, tak i ve WiFi sítích jiných akademických institucí zapojených do mezinárodního projektu [[eduroam>>tuonet.wifi.eduroam.WebHome]]. Návštěvám z těchto akademických institucí pak umožňuje připojení na VŠB-TUO. Další návody můžete nalézt na stránkách projektu [[eduroam.cz>>url:http://www.eduroam.cz/doku.php?id=cs:uzivatel:sw:uvod]].
7 \\(% style="color:#cc0000" %)Přihlašovací jméno je nutné uvádět ve formátu **login@vsb.cz**, tedy např. abc123@vsb.cz, jak je tomu uvedeno v návodech. Tato syntaxe uživatelského jména je striktně vyžadována. Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb sítě EDUROAM, musí mít nastaveno tzv. [[(% style="color: rgb(204, 0, 0); color: rgb(204, 0, 0)" %)**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]](%%).
8
9
10 (% style="color:#444444; line-height:1.4em" %)**Služba automatické konfigurace sítě eduroam CAT (zkušební provoz):**
11
12 * vymažte ze systému předchozí profily sítě eduroam, pokud nějaké máte
13 * můžete použít [[**přímý odkaz**>>url:https://cat.eduroam.org/?idp=1175&profile=2070]] na stažení instalátoru nebo
14 ** na stránkách [[https:~~/~~/cat.eduroam.org/>>url:https://cat.eduroam.org/]]** **zvolte "**stáhněte si svůj instalační program eduroam**"
15 ** zvolte organizaci VŠB-Technická univerzita Ostrava
16 ** zvolte instalátor pro požadovaný operační systém
17 * po spuštění instalátoru zadejte přihlašovací jméno ve formátu **login@vsb.cz**
18 * zadejte své [[**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]]
19
20 Systém eduroam CAT je koncipován jako platforma pro spolupráci subjektů zapojených do projektu eduroam a není vyvíjen ani spravován VŠB-TUO. Eduroam CAT instalační program mění parametry zabezpečení ve vašem přístroji, vždy byste se měli ujistit, že pochází z důvěryhodného zdroje. Proto je eduroam CAT instalační program podepsaný organizací TERENA. Věnujte pozornost systémovému hlášení, které tuto skutečnost potvrdí.
21
22
23 **Návody pro manuální konfiguraci:**
24
25 (((
26 {{container layoutStyle="columns"}}
27 (((
28 * [[Windows 10>>tuonet.win10-eduroam]]
29 * [[Windows 8>>tuonet.win-8-eduroam]]
30 * [[Windows 7>>tuonet.win-7-eduroam]]
31 )))
32 (((
33 * [[Linux - Ubuntu>>tuonet.linux-eduroam]]
34 * [[MacOS X>>tuonet.macos-eduroam]]
35 * [[iPhone, iPad>>tuonet.iphone-eduroam]]
36 * [[Android>>tuonet.android-eduroam]]
37 )))
38 {{/container}}
39 )))
40
41
42 == TUONET-SIMPLE ==
43
44 Síť určená pro koncová zařízení (např. PDA, MDA), která **nepodporují žádné autentizační a šifrovací mechanismy**, popř. jsou s nimi technické problémy.
45 Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné je popsáno [[zde>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]].
46
47 Síť tuonet-simple vyžaduje od uživatele **periodickou reautentizaci** po uplynutí doby **20 minut** od odeslání autentizačního formuláře.
48
49 **Návody:**
50
51 * [[Návod na nastavení tuonet-simple>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]]
52
53 {{id name="tuonet-guest"/}}
54
55
56 == TUONET-GUEST ==
57
58 Síť je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access". Do této sítě se mohou připojit individuální návštěvy VŠB-TUO, popř. uživatelé při konání různých akcí jako konference apod.
59
60 **Jak požádat o zřízení služby**
61
62 O zřízení dočasného přístupu žádají zaměstnanci VŠB-TUO prostřednictvím [[IT Helpdesku>>helpdesk.WebHome]] nebo lze kontaktovat [[fakultní správce>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]], kteří také mají toto oprávnění. Zřízené přístupy jsou časově omezené a určené jen pro výkon činností souvisejících s pracovními, výzkumnými nebo výukovými účely.
63
64 V žádosti je nutno uvést:
65
66 * identita hosta (jméno, příjmení, emailová adresa)
67 * od a do kdy má být hostovský účet zřízen
68 * účel, pro který je přístup zřizován
69
70 **Parametry služby**
71 Uživatelé této sítě jsou připojováni mimo síť VŠB-TUO, pouze mají přístup k síti Internet. Přístupy se zřizují pouze uživatelům, kteří nemají standardní přístup do WiFi sítě VŠB-TUO (eduroam,...) a to na maximálně **14 dní**. Po zřízení je účet aktivní během jedné minuty.
72
73 Na emailovou adresu hosta a případně garanta přístupu (zaměstnanec VŠB) jsou následně zaslány pokyny pro přístup vč. přihlašovacích údajů.
74
75 Autentizace do sítě tuonet-guest probíhá automatickým přesměrováním stránky webového prohlížeče na autentizační formulář (stejně jako u sítě tuonet-simple).
76
77
78 == TUONET-IOT ==
79
80 Síť je určena pouze pro zařízení, která svým charakterem spadají do skupiny** "Internet of Things" (IoT)** a zároveň nepodporují/neumí autentizační metodu EAP-PEAP. Mohou to být např. moduly **ESP či Arduino, chytré TV** a ostatní zařízení, která jsou provozována za **účelem** **vědy, výzkumu, výuky, zajištění provozu či prezentace univerzity**.
81
82 Autentizace do sítě probíhá pomocí **IPSK (Identity PSK)**, což znamená, že je použita metoda WPA2-PSK (AES), ale každé zařízení má pro připojení vytvořeno své unikátní heslo. WPA-PSK (TKIP) není podporován.
83
84 Identifikace zařízení je na základě MAC adresy a o registraci takového zařízení je potřeba požádat [[Helpdeskové pracoviště útvaru CIT>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=5]] nebo na kl. 5666.
85
86 Výstupem registrace je seznam MAC adres, k nim příslušná (PSK) hesla a IP adresy, které zařízení budou z DHCP dostávat. Tento seznam zařízení můžete zobrazit na [[https:~~/~~/innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/registrovana-zarizeni/>>https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/registrovana-zarizeni/]] .
87
88 Zařízení nepodporující protokol DHCP není možné připojit.
89
90 Platnost registrace zařízení je stejná jako u standardní registrace pc/ntb/tiskárny. Tj. je vázaná na platnost loginu osoby, která registraci provedla.
91
92 Každé koncové zařízení zapojené do sítě tuonet-iot je rychlostně omezeno na **8 Mbps**, zařízení **mají veřejné IPv4 a IPv6 adresy a mají konektivitu do Internetu i do školní sítě**. Zařízení také mohou komunikovat mezi sebou.
93
94 (% style="color:#e74c3c" %)**Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nemusí být dostupná na všech AP v kampusu nebo může být zrušena. **
95
96 (% class="wikigeneratedid" %)
97 == ==
98
99 == TUONET-LAB ==
100
101 (% style="color:#e74c3c" %)**Tato síť bude zrušena 30.4.2019. Jako náhrada bude spuštěna síť s názvem tuonet-iot .**
102
103 Síť je určena pro zařízení určená k výuce, která z technických důvodů nelze zapojit do sítě EDUROAM (IoT zařízení apod.).
104
105 Tato síť má **pilotní** charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nebo může být zrušena. Má omezení, která by neměla zařízením pro výuku vadit, ale není určena pro provoz běžných koncových zařízení (tablety, telefony, notebooky).
106
107 Na síti probíhá periodická změna hesla a před použitím je zařízení třeba registrovat.
108
109 Podrobnější informace naleznete **[[zde>>doc:.tuonet-lab.WebHome]]**.
110
111
112 **Další informace:**
113
114 * [[Často kladené dotazy>>doc:faq.sit.wifi.WebHome]] uživatelů k připojením počítače do WiFi - bezdrátové sítě VŠB-TU Ostrava.
115 * Pokud se Vám nepodaří vaše zařízení dle uvedené dokumentace zprovoznit, obraťte se prosím na vašeho [[správce fakulty/útvaru>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
116 * Zkontaktovat [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT můžete pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/]] nebo na kl. 5666.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava