Zdrojový kód wiki WiFi

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení (WIFI) do své sítě TUONET.
2 Připojení do sítě je možno realizovat prostřednictvím následujících WIFI bezdrátových sítí:
3
4 == EDUROAM - preferované připojení ==
5
6 Tato síť umožňuje WiFi připojení jak na VŠB-TUO, tak i ve WiFi sítích jiných akademických institucí zapojených do mezinárodního projektu [[eduroam>>tuonet.wifi.eduroam.WebHome]]. Návštěvám z těchto akademických institucí pak umožňuje připojení na VŠB-TUO. Další návody můžete nalézt na stránkách projektu [[eduroam.cz>>url:http://www.eduroam.cz/doku.php?id=cs:uzivatel:sw:uvod]].
7
8 (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)Přihlašovací jméno je nutné uvádět ve formátu **login@vsb.cz**, tedy např. abc123@vsb.cz, jak je tomu uvedeno v návodech. Tato syntaxe uživatelského jména je striktně vyžadována. Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb sítě EDUROAM, musí mít nastaveno tzv. [[(% style="color: rgb(204, 0, 0); color: rgb(204, 0, 0); color: rgb(204, 0, 0)" %)**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]](%%).
9
10
11 (% style="line-height: 1.4em; color: rgb(204, 0, 0); color: rgb(68, 68, 68)" %)**Služba automatické konfigurace sítě eduroam CAT (zkušební provoz):**
12
13 * vymažte ze systému předchozí profily sítě eduroam, pokud nějaké máte
14 * můžete použít [[**přímý odkaz**>>url:https://cat.eduroam.org/?idp=1175&profile=2070]] na stažení instalátoru nebo
15 ** na stránkách [[https:~~/~~/cat.eduroam.org/>>url:https://cat.eduroam.org/]]** **zvolte "**stáhněte si svůj instalační program eduroam**"
16 ** zvolte organizaci VŠB-Technická univerzita Ostrava
17 ** zvolte instalátor pro požadovaný operační systém
18 * po spuštění instalátoru zadejte přihlašovací jméno ve formátu **login@vsb.cz**
19 * zadejte své [[**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]]
20
21 Systém eduroam CAT je koncipován jako platforma pro spolupráci subjektů zapojených do projektu eduroam a není vyvíjen ani spravován VŠB-TUO. Eduroam CAT instalační program mění parametry zabezpečení ve vašem přístroji, vždy byste se měli ujistit, že pochází z důvěryhodného zdroje. Proto je eduroam CAT instalační program podepsaný organizací TERENA. Věnujte pozornost systémovému hlášení, které tuto skutečnost potvrdí.
22
23
24 **Návody pro manuální konfiguraci:**
25
26 (((
27 {{container layoutStyle="columns"}}
28 (((
29 * [[Windows 10>>tuonet.win10-eduroam]]
30 * [[Windows 8>>tuonet.win-8-eduroam]]
31 * [[Windows 7>>tuonet.win-7-eduroam]]
32 )))
33 (((
34 * [[Linux - Ubuntu>>tuonet.linux-eduroam]]
35 * [[MacOS X>>tuonet.macos-eduroam]]
36 * [[iPhone, iPad>>tuonet.iphone-eduroam]]
37 * [[Android>>tuonet.android-eduroam]]
38 )))
39 {{/container}}
40 )))
41
42
43
44 == TUONET-SIMPLE ==
45
46 Síť určená pro koncová zařízení (např. PDA, MDA), která **nepodporují žádné autentizační a šifrovací mechanismy**, popř. jsou s nimi technické problémy.
47 Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné je popsáno [[zde>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]].
48
49 Síť tuonet-simple vyžaduje od uživatele **periodickou reautentizaci** po uplynutí doby **20 minut** od odeslání autentizačního formuláře.
50
51 **Návody:**
52
53 * [[Návod na nastavení tuonet-simple>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]]
54
55 {{id name="tuonet-guest"/}}
56
57
58 == TUONET-GUEST ==
59
60 Síť je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access". Do této sítě se mohou připojit individuální návštěvy VŠB-TUO, popř. uživatelé při konání různých akcí jako konference apod.
61
62 **Jak požádat o zřízení služby**
63
64 O zřízení dočasného přístupu žádají zaměstnanci VŠB-TUO prostřednictvím [[IT Helpdesku>>helpdesk.WebHome]] nebo lze kontaktovat [[fakultní správce>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/fakultni-spravci/]], kteří také mají toto oprávnění. Zřízené přístupy jsou časově omezené a určené jen pro výkon činností souvisejících s pracovními, výzkumnými nebo výukovými účely.
65
66 V žádosti je nutno uvést:
67
68 * identita hosta (jméno, příjmení, emailová adresa)
69 * od a do kdy má být hostovský účet zřízen (max. délka platnosti je 3 dny)
70 * účel, pro který je přístup zřizován
71
72 **Parametry služby**
73 Uživatelé této sítě jsou připojováni mimo síť VŠB-TUO, pouze mají přístup k síti Internet. Přístupy se zřizují pouze uživatelům, kteří nemají standardní přístup do WiFi sítě VŠB-TUO (eduroam,...) a to na maximálně tři dny. Po zřízení je účet aktivní během jedné minuty.
74
75 Na emailovou adresu hosta a případně garanta přístupu (zaměstnanec VŠB) jsou následně zaslány pokyny pro přístup vč. přihlašovacích údajů.
76
77 Autentizace do sítě tuonet-guest probíhá automatickým přesměrováním stránky webového prohlížeče na autentizační formulář (stejně jako u sítě tuonet-simple).
78
79
80 **Další informace:**
81
82 * [[Často kladené dotazy>>doc:faq.sit.wifi.WebHome]] uživatelů k připojením počítače do WiFi - bezdrátové sítě VŠB-TU Ostrava.
83 * Pokud se Vám nepodaří vaše zařízení dle uvedené dokumentace zprovoznit, obraťte se prosím na vašeho [[správce fakulty/útvaru>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/fakultni-spravci/]].
84 * Zkontaktovat [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT můžete pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/]] nebo na kl. 5666.
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava