Zdrojový kód wiki WiFi

Naposledy změněno 03.08.2023 12:57

Show last authors
1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení (WIFI) do své sítě TUONET.
2 Připojení do sítě je možno realizovat prostřednictvím následujících WIFI bezdrátových sítí:
3
4 == EDUROAM - preferované připojení ==
5
6 Tato síť umožňuje WiFi připojení jak na VŠB-TUO, tak i ve WiFi sítích jiných akademických institucí zapojených do mezinárodního projektu [[eduroam>>tuonet.wifi.eduroam.WebHome]]. Návštěvám z těchto akademických institucí pak umožňuje připojení na VŠB-TUO. Další návody můžete nalézt na stránkách projektu [[eduroam.cz>>url:http://www.eduroam.cz/doku.php?id=cs:uzivatel:sw:uvod]].
7 \\(% style="color:#cc0000" %)Přihlašovací jméno je nutné uvádět ve formátu **login@vsb.cz**, tedy např. abc123@vsb.cz, jak je tomu uvedeno v návodech. Tato syntaxe uživatelského jména je striktně vyžadována. Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb sítě EDUROAM, musí mít nastaveno tzv. [[(% style="color: rgb(204, 0, 0); color: rgb(204, 0, 0)" %)**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]](%%).
8
9
10 (% style="color:#444444; line-height:1.4em" %)**Služba automatické konfigurace sítě eduroam CAT:**
11
12 * vymažte ze systému předchozí profily sítě eduroam, pokud nějaké máte
13 * můžete použít [[**přímý odkaz**>>url:https://cat.eduroam.org/?idp=1175&profile=2070]] na stažení instalátoru nebo
14 ** na stránkách [[https:~~/~~/cat.eduroam.org/>>url:https://cat.eduroam.org/]]** **zvolte "**stáhněte si svůj instalační program eduroam**"
15 ** zvolte organizaci VŠB-Technická univerzita Ostrava
16 ** zvolte instalátor pro požadovaný operační systém
17 * po spuštění instalátoru zadejte přihlašovací jméno ve formátu **login@vsb.cz**
18 * zadejte své [[**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]]
19
20 Systém eduroam CAT je koncipován jako platforma pro spolupráci subjektů zapojených do projektu eduroam a není vyvíjen ani spravován VŠB-TUO. Eduroam CAT instalační program mění parametry zabezpečení ve vašem přístroji, vždy byste se měli ujistit, že pochází z důvěryhodného zdroje. Proto je eduroam CAT instalační program podepsaný organizací TERENA. Věnujte pozornost systémovému hlášení, které tuto skutečnost potvrdí.
21
22
23 **Návody pro manuální konfiguraci:**
24
25 * [[Windows 11>>doc:.win11-eduroam.WebHome]]
26 * [[Windows 10>>tuonet.win10-eduroam]]
27 * [[Linux - Ubuntu>>tuonet.linux-eduroam]]
28 * [[MacOS X>>tuonet.macos-eduroam]]
29 * [[iPhone, iPad>>tuonet.iphone-eduroam]]
30 * [[Android>>tuonet.android-eduroam]]
31
32 == TUONET-SIMPLE ==
33
34 Síť určená pro koncová zařízení (např. PDA, MDA), která **nepodporují žádné autentizační a šifrovací mechanismy**, popř. jsou s nimi technické problémy.
35 Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné je popsáno [[zde>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]].
36
37 Síť tuonet-simple vyžaduje od uživatele **periodickou reautentizaci** po uplynutí doby **20 minut** od odeslání autentizačního formuláře.
38
39 **Návody:**
40
41 * [[Návod na nastavení tuonet-simple>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]]
42
43 {{id name="tuonet-guest"/}}
44
45
46 == TUONET-GUEST ==
47
48 Síť je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access". Do této sítě se mohou připojit individuální návštěvy VŠB-TUO, popř. uživatelé při konání různých akcí jako konference apod.
49
50 **Jak požádat o zřízení služby**
51
52 O zřízení dočasného přístupu žádají zaměstnanci VŠB-TUO prostřednictvím [[IT Helpdesku>>helpdesk.WebHome]] nebo lze kontaktovat [[fakultní správce>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]], kteří také mají toto oprávnění. Zřízené přístupy jsou časově omezené a určené jen pro výkon činností souvisejících s pracovními, výzkumnými nebo výukovými účely.
53
54 V žádosti je nutno uvést:
55
56 * identita hosta (jméno, příjmení, emailová adresa)
57 * od a do kdy má být hostovský účet zřízen
58 * účel, pro který je přístup zřizován
59
60 **Parametry služby**
61 Uživatelé této sítě jsou připojováni mimo síť VŠB-TUO, pouze mají přístup k síti Internet. Přístupy se zřizují pouze uživatelům, kteří nemají standardní přístup do WiFi sítě VŠB-TUO (eduroam,...) a to na maximálně **14 dní**. Po zřízení je účet aktivní během jedné minuty.
62
63 Na emailovou adresu hosta a případně garanta přístupu (zaměstnanec VŠB) jsou následně zaslány pokyny pro přístup vč. přihlašovacích údajů.
64
65 Autentizace do sítě tuonet-guest probíhá automatickým přesměrováním stránky webového prohlížeče na autentizační formulář (stejně jako u sítě tuonet-simple).
66
67
68 == TUONET-IOT ==
69
70 Síť je určena pouze pro zařízení, která svým charakterem spadají do skupiny** "Internet of Things" (IoT)** a zároveň nepodporují/neumí autentizační metodu EAP-PEAP. Mohou to být např. moduly **ESP či Arduino, chytré TV** a ostatní zařízení, která jsou provozována za **účelem** **vědy, výzkumu, výuky, zajištění provozu či prezentace univerzity**.
71
72 Autentizace do sítě probíhá pomocí **IPSK (Identity PSK)**, což znamená, že je použita metoda WPA2-PSK (AES), ale každé zařízení má pro připojení vytvořeno své unikátní heslo. WPA-PSK (TKIP) není podporován.
73
74 Identifikace zařízení je na základě MAC adresy a o registraci takového zařízení je potřeba požádat [[Helpdeskové pracoviště útvaru CIT>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=5]] nebo na kl. 5666.
75
76 Výstupem registrace je seznam MAC adres, k nim příslušná (PSK) hesla a IP adresy, které zařízení budou z DHCP dostávat. Tento seznam zařízení můžete zobrazit na [[https:~~/~~/innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/>>https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/]] .
77
78 Zařízení nepodporující protokol DHCP není možné připojit.
79
80 Platnost registrace zařízení je stejná jako u standardní registrace pc/ntb/tiskárny. Tj. je vázaná na platnost loginu osoby, která registraci provedla.
81
82 Každé koncové zařízení zapojené do sítě tuonet-iot je rychlostně omezeno na **8 Mbps**, zařízení **mají veřejné IPv4 a IPv6 adresy a mají konektivitu do Internetu i do školní sítě**. Zařízení také mohou komunikovat mezi sebou.
83
84 (% style="color:#e74c3c" %)**Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nemusí být dostupná na všech AP v kampusu nebo může být zrušena. **
85
86 == ==
87
88
89 **Další informace:**
90
91 * [[Často kladené dotazy>>doc:faq.sit.wifi.WebHome]] uživatelů k připojením počítače do WiFi - bezdrátové sítě VŠB-TU Ostrava.
92 * Pokud se Vám nepodaří vaše zařízení dle uvedené dokumentace zprovoznit, obraťte se prosím na vašeho [[správce fakulty/útvaru>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]].
93 * Zkontaktovat [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT můžete pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/]] nebo na kl. 5666.
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava