Last modified by on 14.10.2019 11:59

Show last authors
1 == 1 Plán nákupů SW ==
2
3 Nákup software se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v jeho platném znění (dále také zákon) a směrnicí rektora TUO_SME_06_010 Zadávání veřejných zakázek vždy v platné verzi (dále také směrnice). V souladu s výše uvedeným je na VŠB-TUO sestavován **plán nákupů software.** Plán nákupu SW by měl obsahovat všechna objektivně předvídatelná plnění na pořízení SW (licencí) či služeb (podpora) za univerzitu či provozní jednotky a kalendářní rok. Podklady pro plán nákupu poskytují jednotlivá pracoviště univerzity vždy na počátku roku (do 31. 1.) pro daný kalendářní rok.
4
5 U každé položky SW je v plánu nákupů definován(a):
6
7 * CPV kód – zde naleznete [[seznam aktuálních CPV kódů>>url:http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_cs.htm]]. Používejte výhradně CPV kódy určené pro software (zpravidla začínají názvem „Balíky programů ....“) a to jen ty kódy, které mají na 5. - 8. pozici nulu, např. 1245**0000**-4
8 * Název SW
9 * Detailní popis SW
10 * Předpokládaná cena celkem (bez DPH)
11 * Zdroj, ze kterého bude nákup hrazen + název dotačního projektu, pokud je z něj hrazen
12 * Kontaktní osoba
13
14 Na základě poskytnutých informací je na žadateli, aby požadovaný SW zařadil do správné [[kategorie SW>>attach:Kategorie SW _08032017.xlsx]] a oprávněná osoba v souladu se směrnicí určila v rámci provozní jednotky či celé univerzity režim pořízení daného SW.
15
16 Poradce pro zařazení do kategorií SW:
17 //kontakt: Ing. Martin Mazoch
18 kl.: 4188
19 e-mail: [[martin.mazoch@vsb.cz>>path:mailto:martin.mazoch@vsb.cz]]//
20
21 Poradce pro stanovení režimu pořízení SW:
22 //kontakt: JUDr. Ludmila Tatranská
23 kl.: 5601
24 e-mail: [[ludmila.tatranska@vsb.cz>>path:mailto:ludmila.tatranska@vsb.cz]]//
25
26 == 2 Objednávání, nákup a evidence SW ==
27
28 **2.1 Software společnosti Microsoft**
29
30 * Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí __**všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO**__ licencemi MS Office, OS Windows a CoreCAL (Windows Server User CAL, Exchange Server STD User CAL, Office SharePoint STD User CAL, System Center Config. Client Management CAL).
31 V rámci tohoto programu je dostupný pouze upgrade OS Windows, což znamená, že instalovat tento OS lze pouze na počítače, na které byla zakoupena a nainstalovaná kvalifikovaná „podkladová licence“. NIKDY nelze instalovat OS Windows na počítače bez licence operačního systému (na tzv. „holé“ počítače)!
32
33 Bližší informace o:
34
35 * nákupu podkladových licencí OS na stránkách společnosti Microsoft [[http:~~/~~/www.microsoft.com/cze/education/licence/os/>>url:http://www.microsoft.com/cze/education/licence/os/]]
36 * smlouvě MS Campus Agreement se Software Assurance na stránkách univerzity [[https://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/pc/ms-campus]]
37
38 * nákup ostatních Microsoft produktů je prováděn na základě multilicenčního programu [[**MS Select Plus**>>url:http://www.microsoft.com/cze/education/licence/academic_select/]] uzavřeného mezi společností Microsoft a MŠMT.
39
40 Dodavatelem MS Select Plus pro VŠB-TUO je firma:
41
42 (((
43
44 )))
45
46 DNS a.s.
47 City Empiria
48 Na Strži 65/1702
49 140 00 Praha 4 - Nusle
50
51 Miroslav Roguľa
52 +420 721 807 056
53 mrogula@dns.cz
54
55 Tel.: +420 296 377 400
56 Fax: +420 296 377 402
57 E-mail: dns@dns.cz
58 IČ: 25146441
59 DIČ: CZ25146441
60
61
62
63 Dodavatel byl vybrán v zadávacím řízení „Licence Microsoft Select Plus pro VŠB-TU v Ostravě“. [[Dokumentace ke stažení zde>>http://install.vsb.cz/zam/Nakup/MS_Select/MS-Select--ZPR2013.zip]].
64 \\Nákup provádí jednotlivá pracoviště samostatně po projednání s příslušným správce SW, který následně zajistí evidenci software.
65 \\[[Aktuální ceník>>https://install.vsb.cz/zam/Nakup/MS_Select/Cenik_VSB_TU_SPlus_Acad.xlsx]] (formát MS Excel)
66
67 **2.2 Software ostatní**
68
69 Jednotlivá pracoviště pořizují software samostatně po projednání s příslušným správcem SW a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v jeho platném znění a směrnicí rektora TUO_SME_06_010 Zadávání veřejných zakázek vždy v platné verzi.
70
71 Poradce pro zařazení do kategorií SW:
72 //kontakt: Ing. Martin Mazoch
73 kl.: 4188
74 e-mail: [[martin.mazoch@vsb.cz>>path:mailto:martin.mazoch@vsb.cz]]//
75
76 Poradce pro stanovení režimu pořízení SW:
77 //kontakt: JUDr. Ludmila Tatranská
78 kl.: 5601
79 e-mail: [[ludmila.tatranska@vsb.cz>>path:mailto:ludmila.tatranska@vsb.cz]]//
80
81 Evidenci software zajišťuje příslušný správce SW.
82
83
84 **Prokázání legality SW**
85
86 * [[Jak doložit legalitu SW?>>pc.sw.obj-nakup-sw.legalni-sw.WebHome]]
87
88 {{id name="spravce"/}}
89 Fakultní správci SW Vám rádi pomohou, poradí...
90
91 * Celoškolská pracoviště, rektorátní složky: [[Helpdesk CIT fronta SW a licence>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12]]
92 * Fakulta materiálově-technologická: Ing. Martin Šviček – kl. 9185
93 * Ekonomická fakulta: David Bochenek - kl. 2340
94 * Fakulta strojní: Doc. Jaroslav Melecký - kl. 4444
95 * Hornicko-geologická fakulta: Drahomíra Kodymová - kl. 4423
96 * Fakulta stavební: Ing. Pavel Valíček - kl. 1372
97 * Fakulta elektrotechniky a informatiky: Pavel Stoklasa - kl. 3475
98 * Fakulta bezpečnostního inženýrství: Lukáš Holý - kl. 2875, 5745
99 * Koleje a menzy: Petr Manych - kl. 1203
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava