Last modified by Zdeněk Gold on 04.08.2023 09:22

Show last authors
1 1. **Přihlašte se** do systému [[DSpace>>https://dspace.vsb.cz/]] (Digitální repozitář VŠB-TUO) pomocí osobního čísla a jednotného hesla
2 1. Ze seznamu **"Komunity v DSpace"** vyberte svou fakultu a po jejím rozkliknutí přejděte do kolekce **"Studijní materiály E-výuka {název fakulty}"**
3 1*. [[Hornicko-geologická fakulta (HGF)>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138955]]
4 1*. [[Fakulta materiálově-technologická (FMT)>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138952]]
5 1*. [[Fakulta strojní (FS)>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138954]]
6 1*. [[Ekonomická fakulta (EKF)>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138949]]
7 1*. [[Fakulta elektrotechnika a informatiky (FEI)>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138951]]
8 1*. [[Fakulta stavební (FAST)>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138953]]
9 1*. [[Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138950]]
10 1*. [[Celoškolské katedry>>https://dspace.vsb.cz/handle/10084/139351]]
11 1. (((
12 Za pomocí odkazu **"Zaslat do této kolekce nový záznam"** **založte nový záznam**.
13
14 Uživatelé, kteří nemají právo v kolekci záznamy vytvářet, tento odkaz nevidí.
15
16 (% style="text-align:center" %)
17 [[image:vlozit-zaznam-1.jpg||alt="Popsání záznamu" height="449" width="861"]]
18
19 Vytváření prvotního záznamu probíhá celkem **v šesti krocích**, povinné údaje jsou **kromě číselníků oborů/předmětů, kde je nutné zvolit minimálně jednu možnost**, označeny hvězdičkou.
20
21 **Číselníky s kódy (předmětů, verzí předmětu, studijních programů a oborů)**, vyskytující se ve studijních plánech pro aktuální akademický rok, slouží pro definování míst, na kterých se mají v rámci portálu E-výuka zobrazovat odkazy na tyto materiály. U každého číselníku lze vybírat více hodnot přidržením klávesy CTRL.
22
23 **Stačí zvolit pouze kód nejvyšší úrovně požadovaného začlenění (např. zadáte-li kód předmětu, není již nutné vybírat kód studijního oboru)**
24
25 * **Kód verze předmětu** - při výběru kódu verze předmětu se bude odkaz na studijní materiál zobrazovat pouze na stránce verze předmětu přesně odpovídající tomuto kódu (např. [[https:~~/~~/www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/030-0063/01>>url:https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/030-0063/01]])
26 ** materiál typický pouze pro některé verze daného předmětu (např. materiály pro kombinovanou formu studia, pro výuku v cizím jazyce, aj.)
27 ** formát: {kód katedry} - {název předmětu} ({kód verze předmětu})
28
29 (% style="text-align:center" %)
30 [[image:Kód verze předmětu.png||height="707" width="700"]]
31
32 * **Kód předmětu** - při výběru kódu předmětu se bude odkaz na studijní materiál zobrazovat na všech stránkách verze předmětu (např. [[https:~~/~~/www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/030-0063/01>>url:https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/030-0063/01]], [[https:~~/~~/www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/030-0063/02>>url:https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/030-0063/02]])
33 ** materiál, který je v rámci předmětu společný pro všechny jeho verze a není třeba jej vkládat opakovaně pro každou verzi zvlášť
34 ** formát: {kód katedry} - {název předmětu} ({kód předmětu})
35
36 (% style="text-align:center" %)
37 [[image:Kód předmětu.png||height="735" width="700"]]
38
39 * **Kód studijního oboru** - při výběru kódu studijního oboru se bude odkaz na studijní materiál zobrazovat na stránce oboru (např. [[https:~~/~~/www.vsb.cz/e-vyuka/cs/branch?id=30&academicYear=60>>url:https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/branch?id=30&academicYear=60]])
40 ** materiál charakterizující celý studijní obor
41 ** odkaz se nebude automaticky propagovat na stránce programu nebo předmětu
42 ** formát: {název oboru} ({kód oboru})
43
44 (% style="text-align:center" %)
45 [[image:Kód studijního oboru.png||height="707" width="700"]]
46
47 * **Kód studijního programu** - při výběru kódu studijního programu se bude odkaz na studijní materiál zobrazovat na stránce progamu (např. [[https:~~/~~/www.vsb.cz/e-vyuka/cs/programme?id=11&academicYear=60>>url:https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/programme?id=11&academicYear=60]])
48 ** materiál charakterizující celý studijní program
49 ** odkaz se nebude automaticky propagovat na stránce oboru nebo předmětu
50 ** formát: {název programu} ({kód programu})
51
52 (% style="text-align:center" %)
53 [[image:Kód studijního programu.png||height="740" width="700"]]
54
55
56 Před opuštěním první strany formuláře je potřeba správně nastavit **"Přístupová práva k souboru"**:
57
58 * **openAccess** - přístup všem bez nutnosti přihlášení (v dalším kroku je možno nastavit licenci Creative Commons)
59 * **restrictedAccess** - přístup po přihlášení pro studenty a zaměstnance z dané fakulty
60 * **embargoedAccess** - přístup k nahraným materiálům až od data nastaveného při nahrávání souborů, dále přístup pouze přihlášeným studentům a zaměstnancům dané fakulty
61 * **closedAccess** - přístup pouze pro administrátory
62 )))
63 1. (((
64 Na druhé straně formuláře můžete zadat doplňující údaje k vytvořenému záznamu. Veškeré tyto údaje jsou nepovinné, stránku je tedy možné přeskočit a přejít dále k nahrávání souborů.
65
66 (% style="text-align:center" %)
67 [[image:vlozit-zaznam-3.jpg||alt="Informace o projektu" height="276" width="861"]]
68 )))
69 1. (((
70 **Nahrajte soubory se studijními materiály.**
71
72 (% style="text-align:center" %)
73 [[image:vlozit-zaznam-4.jpg||alt="Nahrání souborů" height="387" width="861"]]
74
75 Soubory mohou být libovolného formátu, vhodné je ovšem používat standardizované formáty (pdf, epub, jpg ...).
76 )))
77 1. **Zkontrolujte metadata záznamu** a přejděte k nastavení licence.
78 1. (((
79 **Licencujte vložený obsah** pomocí licence Creative Commons
80
81 Před uložením záznamu do archivu zvolte správnou licenci:
82
83 (% style="text-align:center" %)
84 [[image:vlozit-zaznam-5.jpg||alt="Volba licence" height="308" width="861"]]
85
86 * licence **Public Domain** (není CC) - dílo je volně použitelné pro jakýkoli účel bez omezení dle autorského zákona v lokální jurisdikci, nemusí to však nutně platit pro celý svět.
87 * licence **CC0** - dílo je celosvětově volně použitelné pro jakýkoli účel bez omezení dle autorského zákona.
88 * rozšířená licence **Creative Commons** - více o možnostech nastavení: https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/
89 ** (((
90 Licence** CC-BY** opravňuje ostatní k šíření, upravování, vylepšování a vytváření odvozených děl, včetně možnosti komerčního využití, pod podmínkou, že je vždy uveden autor původního díla.
91
92 (% style="text-align:center" %)
93 [[image:CC-BY.png||alt="Licence CC-BY" height="326" width="800"]]
94 )))
95 ** (((
96 Licence **CC-BY-NC-ND** je ze všech CC licencí nejvíce omezující. Umožňuje stahování a šíření díla za podmínky uvedení autora, nicméně dílo není dovoleno dále nijak upravovat, ani ho využívat ke komerčním účelům.
97
98 (% style="text-align:center" %)
99 [[image:CC-BY-NC-ND.png||alt="Příklad volby licence" height="326" width="800"]]
100 )))
101 * bez licence Creative Commons
102
103
104 1. (((
105 Před dokončením příspěvku **potvrďte souhlas s distribuční licencí metadatového záznamu**
106
107 (% style="text-align:center" %)
108 [[image:vlozit-zaznam-6.jpg||alt="Distribuční licence" height="460" width="861"]]
109 )))
110 1. Stiskněte tlačítko **"Dokončit příspěvek"**
111 1. (((
112 **Kontrola příspěvku** pracovníkem Ústřední knihovny VŠB - TUO
113
114 Vložený příspěvek je dále podroben kontrole pracovníkem knihovny, který byl o jeho vytvoření automaticky notifikován.
115
116 V případě, že příspěvek nemá správně zadané údaje a pracovník knihovny je sám není schopen doplnit, může Váš příspěvek zamítnout, o čemž obdržíte e-mailovou informační zprávu (viz. příklad níže).
117
118 > Poslali jste: Statistika
119 > Do kolekce: Studijní materiály E-výuka Ekonomické fakulty
120 > Knihovna (knihovna@vsb.cz) zamítnul váš příspěvek z následujícího důvodu:
121 >
122 > Příspěvek nemá správně nastavenou licenci.
123 >
124 > Váš příspěvek nebyl smazán. Dostanete se k němu z vaší stránky „Můj DSpace“: http://dspace.vsb.cz/mydspace
125 > DSpace
126
127 Takovýto příspěvek můžete znovu otevřít, editovat / doplnit chybějící údaje a znovu jej předat ke kontrole.
128 )))
129 1. (((
130 **Schválení příspěvku**
131
132 V momentě schválení je příspěvek je záznam archivován v repozitáři DSpace VŠB-TUO a přístupný určitému okruhu uživatelů.
133
134 O tom, že Váš příspěvek byl schválen a archivován obdržíte informační e-mail (viz. příklad níže).
135
136 > Poslali jste: Statistika
137 > Do kolekce: Studijní materiály E-výuka Ekonomické fakulty
138 >
139 > Váš příspěvek byl schválen a archivován v systému DSpace
140 > a byl mu přidělen následující identifikátor:
141 >[[http:~~/~~/hdl.handle.net/handle/10084/XXXX>>http://hdl.handle.net]]
142 >
143 > Prosím, používejte tento identifikátor při citování vašeho příspěvku.
144 > Děkujeme!
145 > DSpace
146 )))
147 )))