Wiki source code of TUONET-LAB

Last modified by on 19.03.2018 10:50

Show last authors
1 Síť je určena pro zařízení určená k výuce, která z technických důvodů nelze zapojit do sítě EDUROAM (IoT zařízení apod.).
2
3 Tato síť má **pilotní** charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nebo může být zrušena. Má omezení, která by neměla zařízením pro výuku vadit, ale není určena pro provoz běžných koncových zařízení (tablety, telefony, notebooky).
4
5 Na síti probíhá periodická změna hesla a před použitím je zařízení třeba registrovat.
6
7
8 == Registrace ==
9
10 Před připojením zařízení do sítě je potřeba zařízení registrovat. Formulář pro registraci je dostupný na: https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/pro-administratory/iot-zarizeni/. Přístup k formuláři a registracím mají pouze uživatelé zařazení do LDAP skupiny IOTREG.
11
12 === Údaje nutné pro registraci ===
13
14 * **Název zařízení** - nepovinné, slouží pro lepší přehlednost
15 * **MAC adresa** - povinný údaj
16 * **Platnost od** - povinné, je doplňováno automaticky pokud je pole prázdné (aktuální den)
17 * **Platnost do** - povinné, je doplňováno automaticky pokud je pole prázdné (max. platnost)
18
19
20 === Hromadné registrace ===
21
22 Hromadnou registraci lze provést pomocí nahrání csv souboru, nebo vložením jeho části do textového pole.
23
24 **Pravidla pro formát csv souboru:**
25
26 1. jednotlivé údaje jsou odděleny čárkou
27 1. údaje musí být v uvozovkách
28 1. musí být přítomné všechny údaje, včetně nepovinných (ty mohou ale mohou být prázdné)
29 1. 1 zařízení = 1 řádek
30
31 Příklad (takto musí obsah souboru vypadat po otevření v textovém editoru):
32
33 {{box}}
34 ##"arduino1","00:11:22:33:44:55","",""
35 "arduino2","00:11:22:33:44:56","14-09-2017",""
36 "arduino3","00:11:22:33:44:57","14-09-2017","15-09-2017"
37 "","00:11:22:33:44:58","",""##
38 {{/box}}
39
40 Místo uploadu csv souboru je možno takto strukturovaný text vložit do textového pole (např. pokud chcete registrovat jen část zařízení).
41
42
43 === Omezení při registraci ===
44
45 Platnost registrace zařízení je maximálně 2 roky.
46
47 Ve stejnou dobu se na síti nesmí objevit dvě stejné MAC adresy. Nelze proto zaregistrovat MAC adresu, kterou už registroval někdo jiný pro stejné časové období.
48
49 Příklad: //Uživatel A zaregistroval MAC 00:11:22:33:44:55 od 10.9.2017 do 20.9.2017. Uživateli B se pak nepodaří provést registraci MAC 00:11:22:33:44:55 od 11.9.2017 do 15.9.2017 apod., ale registrace od 21.9.2017 do 30.9.2017 projde.//
50
51 Registrace se v síti projeví do jedné minuty.
52
53
54 == Omezení/charakteristika WiFi sítě TUONET-LAB ==
55
56 Provoz sítě je pilotní, síť je určena POUZE pro výuku.
57
58 Síť je zabezpečena pomocí WPA2-PSK. Heslo do sítě se bude měnit vždy o půlnoci 1. den v měsíci. Aktuální heslo lze zobrazit na výše uvedeném webu.
59
60 Rychlost připojení je omezena na 1 Mb/s pro každé zařízení.
61
62 IPv4 adresa je přídělována pomocí DHCP a je vyžadováno použití protokolu DHCP. Nelze si přidělit statické IPv4 adresy. IPv4 adresy jsou přidělovány s platností na 20 minut a jsou z privátního rozsahu.
63
64 Přístup do Internetu je zajišťován technologií NAT. Přístup do sítě z Internetu ke koncovým zařízením není možný.
65
66 Zařízením jsou přidělovány IPv4 adresy dynamicky, není garantováno přidělení stejné adresy stejnému zařízení. Poslední zaznamenanou IPv4/6 adresu zařízení lze zjistit přes webové registrační rozhraní (protože se korelují informace z více systémů, tak nemusí být ve všech případech aktuální adresou - může být zpoždění až 5min).
67
68 IPv6 adresy jsou veřejné a získávají se pomocí bezstavové autokonfigurace (SLAAC).
69
70 Na rozdíl od ostatních WiFi sítí VŠB je umožněna vzájemná komunikace WiFi zařízení.
71
72
73 == Přístup ==
74
75 Pro přístup k portálu registrace zařízení musíte patřit do LDAP skupiny IOTREG.
76
77 Pokud vám členství ve skupině bude odebráno, tak se všechny vaše registrace automaticky mažou (zpravidla stejný den večer).
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava