TUONET-LAB

Naposledy změněno 19.03.2018 10:50

Síť je určena pro zařízení určená k výuce, která z technických důvodů nelze zapojit do sítě EDUROAM (IoT zařízení apod.).

Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nebo může být zrušena. Má omezení, která by neměla zařízením pro výuku vadit, ale není určena pro provoz běžných koncových zařízení (tablety, telefony, notebooky).

Na síti probíhá periodická změna hesla a před použitím je zařízení třeba registrovat.

Registrace

Před připojením zařízení do sítě  je potřeba zařízení registrovat. Formulář pro registraci je dostupný na: https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/pro-administratory/iot-zarizeni/. Přístup k formuláři a registracím mají pouze uživatelé zařazení do LDAP skupiny IOTREG.

Údaje nutné pro registraci

  • Název zařízení - nepovinné, slouží pro lepší přehlednost
  • MAC adresa - povinný údaj
  • Platnost od - povinné, je doplňováno automaticky pokud je pole prázdné (aktuální den)
  • Platnost do - povinné, je doplňováno automaticky pokud je pole prázdné (max. platnost)
     

Hromadné registrace

Hromadnou registraci lze provést pomocí nahrání csv souboru, nebo vložením jeho části do textového pole.

Pravidla pro formát csv souboru:

  1. jednotlivé údaje jsou odděleny čárkou
  2. údaje musí být v uvozovkách
  3. musí být přítomné všechny údaje, včetně nepovinných (ty mohou ale mohou být prázdné)
  4. 1 zařízení = 1 řádek

Příklad (takto musí obsah souboru vypadat po otevření v textovém editoru):

"arduino1","00:11:22:33:44:55","",""
"arduino2","00:11:22:33:44:56","14-09-2017",""
"arduino3","00:11:22:33:44:57","14-09-2017","15-09-2017"
"","00:11:22:33:44:58","",""

Místo uploadu csv souboru je možno takto strukturovaný text vložit do textového pole (např. pokud chcete registrovat jen část zařízení).

Omezení při registraci

Platnost registrace zařízení je maximálně 2 roky.

Ve stejnou dobu se na síti nesmí objevit dvě stejné MAC adresy. Nelze proto zaregistrovat MAC adresu, kterou už registroval někdo jiný pro stejné časové období.

Příklad: Uživatel A zaregistroval MAC 00:11:22:33:44:55 od 10.9.2017 do 20.9.2017. Uživateli B se pak nepodaří provést registraci MAC 00:11:22:33:44:55 od 11.9.2017 do 15.9.2017 apod., ale registrace od 21.9.2017 do 30.9.2017 projde.

Registrace se v síti projeví do jedné minuty.

Omezení/charakteristika WiFi sítě TUONET-LAB

Provoz sítě je pilotní, síť je určena POUZE pro výuku.

Síť je zabezpečena pomocí WPA2-PSK. Heslo do sítě se bude měnit vždy o půlnoci 1. den v měsíci. Aktuální heslo lze zobrazit na výše uvedeném webu.

Rychlost připojení je omezena na 1 Mb/s pro každé zařízení.

IPv4 adresa je přídělována pomocí DHCP a je vyžadováno použití protokolu DHCP. Nelze si přidělit statické IPv4 adresy. IPv4 adresy jsou přidělovány s platností na 20 minut a jsou z privátního rozsahu.

Přístup do Internetu je zajišťován technologií NAT. Přístup do sítě z Internetu ke koncovým zařízením není možný.

Zařízením jsou přidělovány IPv4 adresy dynamicky, není garantováno přidělení stejné adresy stejnému zařízení. Poslední zaznamenanou IPv4/6 adresu zařízení lze zjistit přes webové registrační rozhraní (protože se korelují informace z více systémů, tak nemusí být ve všech případech aktuální adresou - může být zpoždění až 5min).

IPv6 adresy jsou veřejné a získávají se pomocí bezstavové autokonfigurace (SLAAC).

Na rozdíl od ostatních WiFi sítí VŠB je umožněna vzájemná komunikace WiFi zařízení.
 

Přístup

Pro přístup k portálu registrace zařízení musíte patřit do LDAP skupiny IOTREG.

Pokud vám členství ve skupině bude odebráno, tak se všechny vaše registrace automaticky mažou (zpravidla stejný den večer).

Značky:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava