Last modified by on 30.01.2019 14:36

Show last authors
1 [[1. Nastavení>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="nastaveni"]]
2 [[1.1. Parametry výuky>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="parametry-vyuky"]]
3 [[1.2. Rozsah pracovní doby>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="rozsah-pracovni-doby"]]
4 [[1.3. Pracovní poměry>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="pracovni-pomery"]]
5 [[1.4. Dělení pracovních poměrů>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="deleni-pracovnich-pomeru"]]
6 [[2. Evidence>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="evidence"]]
7 [[2.1. Výuka>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="vyuka"]]
8 [[2.2. Generování>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="generovani"]]
9 [[2.3. Ručně vložená činnost>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="rucne-vlozena-cinnost"]]
10 [[2.4. Pracovní cesta>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="pracovni-cesta"]]
11 [[2.5. Kontrola údajů před uzavřením a tisk>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="kontrola-udaju"]]
12 [[3. Přehled>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="prehled"]]
13 [[4. Zaměstnanci>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="zamestnanci"]]
14 [[5. Výše úvazku>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="vyse-uvazku"]]
15
16
17
18 Základní informace o postupu jsou uvedeny v Evidenci směn v záložce Přehled. Zde najdete podrobnější vysvětlení.
19
20 {{id name="nastaveni"/}}
21
22 == 1. Nastavení ==
23
24 Zadáváme jednotlivé parametry, které jsou podkladem pro generování v Evidenci.
25
26 {{id name="parametry-vyuky"/}}
27
28 === 1.1. Parametry výuky ===
29
30 **V případě, že výuku nemáte, údajů v tabulce nemusíte nezasahovat.**
31
32
33 [[image:Obr1_Parametry výuky.png]]
34
35 {{id name="rozsah-pracovni-doby"/}}
36
37 === 1.2. Rozsah pracovní doby ===
38
39
40 Lze zvolit rozsah pracovní doby na celý týden stejně nebo každý pracovní den týdne zvlášť. Dle zvolené varianty se generuje začátek, přestávka a konec.
41
42 **Začátek **a **konec** pracovní doby nastavit tak, aby celková odpracovaná doby týdně odpovídala délce všech pracovních poměrů.
43
44 **Přestávka** se do pracovní doby nezapočítává a musí být čerpána nejpozději po 6. odpracovaných hodinách. Je vhodné přestávku nastavit tak, aby se nekryla s výukou. Přestávku pak lze ručně upravit po generování.
45
46 **V případě výuky je vhodné nejdříve zkontrolovat importovanou výuku v Evidenci a po té nastavit jednotlivé údaje.**
47
48
49 [[image:Obr2_Rozsah pracovní doby.png]]
50
51 {{id name="pracovni-pomery"/}}
52
53 === 1.3. Pracovní poměry ===
54
55 Rozhodneme zda, pracujeme v režimu pružné nebo pevné pracovní doby. V případě, že je pracovní poměr nižší než 40 hod./týden je přepočtena délka základní/pevné části pracovní doby, můžeme měnit začátek a konec v rozmezí 8:00 – 13:30 hod.
56
57
58 [[image:Obr3_Pracovní poměry.png]]
59
60 {{id name="deleni-pracovnich-pomeru"/}}
61
62 === 1.4. Dělení pracovních poměrů ===
63
64 Pokud je více rozpočtů, určíme, kolik hodin týdně na jednotlivých rozpočtech pracujeme. Pracovní poměry se rozpadají na jednotlivé rozpočty, musíme vybrat alespoň jeden rutinní rozpočet.
65
66 Rutinní rozpočet: Příznak označuje rozpočet, na kterém bude zaměstnanec pracovat vždy, když nebude provádět činnost pro žádný jiný rozpočet.
67
68 Zde můžeme změnit zkratku daného rozpočtu a barvu, která se zobrazuje v Evidenci.
69
70
71 [[image:obr4_Dělení pracovních poměrů.png]]
72
73 **//Uložit //**– při uložení nastavení se v horní části obrazovky zobrazí informace, že konfigurace byla úspěšně uložena, v opačném případě nahlásí chybu v nastavení, kterou je nutné před dalším uložením odstranit.
74
75
76 {{id name="evidence"/}}
77
78 == 2. Evidence ==
79
80 (% style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" %)
81 V evidenci jsou importované údaje ze SAPu (svátky, dovolená, pracovní cesty…) a výuka z rozvrhů. Zjištěné problémy je třeba vyřešit ve zdrojovém systému (SAP, rozvrhy).
82
83
84 [[image:Obr5_Evidence.png]]
85
86
87 {{id name="vyuka"/}}
88
89 === 2.1. Výuka ===
90
91 Výuka je importována z rozvrhů ([[https:~~/~~/rozvrh.vsb.cz>>https://rozvrh.vsb.cz]]).
92 \\Zrušení importované výuky:
93 Pokud importovaná výuka neproběhla, je možné vybranou výuku zrušit. Dvojklikem otevřít a označit ji tlačítkem „Nevyučováno“. Takto označená výuka bude v ES zobrazena v případě označení možnosti „Zobrazovat i nevyučované“ (umístěno pod tabulkou).
94
95 V případě, že je výuka importována ve dni nepřítomnosti, označuje se výuka rovněž jako nevyučovaná. Jinak dojde ke konfliktu E012 Pokud je některá evidovaná doba označena jako celodenní (pracovní cesta nebo nepřítomnost), nesmí být ve stejném PP vykázána žádná jiná doba ve stejný den.
96
97
98
99 [[image:Obr18_ zadat nevyučováno.png]]
100
101
102
103 Po úpravě
104
105 [[image:Obr17_po zrušení předmětu.png]]
106
107
108
109 Zobrazení výuky včetně nevyučované
110
111 [[image:Obr16_Zobrazovat nevučované.png]]
112
113 **Změna předmětu z nevyučovaného na vyučovaný**
114
115 V případě, že budeme chtít takto označenou výuku vrátit zpět, je možné označením možnosti „Zobrazovat i nevyučované“ umístěné pod tabulkou, ji zobrazit a dvojklikem zadat „Zrušit nevyučováno“
116
117 **Navedení výuky vyučované mimo rozvrh**
118 Viz bod. 2.3. Ručně vložená činnost.
119
120
121 [[image:Obr19_zrušit nevyučováno.png]]
122
123
124 {{id name="generovani"/}}
125
126 === 2.2. Generování ===
127
128 V případě, že se tlačítko generovat nezobrazuje, není uložené nastavení (viz. bod 1)
129
130 Před spuštěním generování můžete v Evidenci ručně dvojklikem nastavit práci, kterou víte, že bude v určitém časovém úseku vykonávat a po té provést generování (viz. bod 2.2.). Při generování se předem nastavená data nepřepisují, pouze se doplní odpracovaná práce do předem nastaveného rozsahu pracovní doby.
131
132
133 [[image:Obr6_Generování.png]]
134
135
136 **Generovat **– generují se data uložená v Nastavení
137
138 **Smazat **– smažou se všechny údaje, které jsou převzaty z nastavení, nesmažou se údaje, které byly po generování ručně upraveny nebo dodatečně vloženy, ty musíme smazat ručně. V tomto případě je vhodné se vrátit zpět do evidence a zkontrolovat, zda jsou všechny údaje, které byly ručně vložené zkontrolovat, zda mají v evidenci před generováním zůstat.
139
140 **Přepsat **– smažou se generované údaje mimo upravených a ručně vložených a vygenerují se údaje z nastavení.
141
142 Pokud se do evidence přidá ručně nová aktivita, přepsáním se přepočítá v evidenci evidovaná docházka dle nastavení.
143
144 **Zpět** - po generování údajů a vrácení zpět se údaje uložené v Nastavení zobrazí v Evidenci.
145
146 V tabulce ve spodní části obrazovky se zobrazí počet odpracovaných hodin, který se musí rovnat 0. Nyní lze evidenci uzavřít. V případě, že hodnota je jiná než 0 posupujete dle bodu 2.4
147
148
149 [[image:Obr7_Po generovaní.png]]
150
151 {{id name="rucne-vlozena-cinnost"/}}
152
153 === 2.3. Ručně vložená činnost ===
154
155 Běžnou práci, výuku nebo přestávku, lze ručně vložit dvojklikem do zvoleného dne nebo stiskem klávesy Ctrl a tažením myší nebo lze rovněž přesouvat vygenerované údaje.
156
157 Po kliknutí na vybranou dobu se zvýrazní a lze měnit její začátek a konec tažením za okraje.
158
159 Dvojklik umožní podrobnou úpravu časů a také změnu rozpočtu, pod který doba spadá. Text uvedený v poznámce, je zobrazen v tiskovém výstupu.
160
161 V případě, že je činnost vykonávaná o víkendu nebo státních svátcích, musí být označena jako "Nařízený přesčas".
162
163 Vygenerované údaje lze dvojklikem smazat.
164
165
166 [[image:Obr8_Ruční přidání.png]]
167
168 {{id name="pracovni-cesta"/}}
169
170 === 2.4. Pracovní cesta ===
171
172 U pracovní cesty můžeme v případě, že se pracovní poměr skládá z více rozpočtů, tyto rozpočty měnit. Dvojklikem na pracovní cestu otevřít okno, kde dvojklikem otevřeme část, u které chceme upravit rozpočet.
173
174 Nelze měnit počátek, konec ani celodennost. Pracovní cestu nelze smazat. V tomto případě je nutná úprava v SAPu.
175
176
177 [[image:Obr9_Pracovní cesta.png]]
178
179 {{id name="kontrola-udaju"/}}
180
181 === 2.5. Kontrola údajů před uzavřením a tisk ===
182
183 V tabulce ve spodní části obrazovky se zobrazují pracovní poměry s odpracovanou dobou, přesčasy, nepřítomností a zobrazuje se počet hodin, které chybí nebo nabývají v rámci vykazovaného období.
184
185 V případě, že počet hodin celkem není 0, tak se ve spodní části obrazovky zobrazí popis problému, kde je v popise uvedeno o jaký problém se jedná a ve kterém dni se vyskytl. Pokud problém nebude odstraněn, nelze uzavřít měsíční evidenci a detekovaný problém bude zobrazen do tiskového výstupu.
186
187
188 [[image:Obr10_Chyby před uzavřením.png]]
189
190
191 Po odstranění chyb
192
193
194 [[image:Obr10_Uzavřít.png]]
195
196 **__Uzavřít__ **– Uzavřením se potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou kompletní a pravdivé. Evidenci lze uzavřít v případě, že nejsou žádné chyby v evidenci. Uzavřená ES má vygenerovaný jednoznačný identifikátor a je uložena v historii a lze jí kdykoliv vytisknout.
197
198 **__Zrušit uzavření__** – uzavřenou ES lze zrušit (v tomto případě zůstává původní uložení zaznamenané v historii a každé další uložení bude mít vygenerovaný nový identifikátor).
199
200 **V případě, že bude detekovaná nějaká chyba, bude možné provést tisk pouze jako DRAFT **a daný** měsíc nepůjde uzavřít**. Takto bude označen tiskový výstup v případě tisku neuzavřené docházky.
201
202 **__Exportovat__ **– Oba exporty (jak do PDF, tak do XLS) je možné provést kompletně za všechny PP a rozpočty, případně s omezením na jeden PP či dokonce jeden rozpočet (pro podporu doložení na jednotlivých rozpočtech).
203
204 Při tisku do Excelu, lze v nutných případech provést systémem nezachytitelné úpravy.
205
206
207 [[image:Obr11_Export.png]]
208
209 **__Zobrazit historii__**
210
211 Zobrazí se všechny uzavřené ES daného měsíce s informacemi o čase uzavření a identifikátor.
212
213 [[image:Obr12_Historie.png]]
214
215 {{id name="prehled"/}}
216
217 == 3. Přehled ==
218
219 V přehledu je informace o jednotlivých měsících, zda je měsíční výkaz: uzavřen/neuzavřen.
220
221
222 [[image:Obr13_Přehled.png]]
223
224
225 Vedoucí pracoviště má možnost kdykoliv prohlížet evidenci směn všech svých zaměstnanců. Pro viditelnost zaměstnance postačí, aby měl zaměstnanec jakýkoliv PP s pracovištěm, jež vedoucí vede. Vedoucí uvidí celou evidenci směn zaměstnance, tj. všechny PP a rozpočty (tj. i ty, které nejsou uzavřené s pracovištěm, jež vedoucí vede).
226
227 Vedoucí bude mít k dispozici přehled svých zaměstnanců, s informací zda (ne)uzavřeli měsíční evidenci směn.
228
229 {{id name="zamestnanci"/}}
230
231 == 4. Zaměstnanci ==
232
233 Vedoucí pracoviště má možnost kdykoliv prohlížet evidenci směn všech svých zaměstnanců. Pro viditelnost zaměstnance postačí, aby měl zaměstnanec jakýkoliv PP s pracovištěm, jež vedoucí vede. Vedoucí uvidí celou evidenci směn zaměstnance, tj. všechny PP a rozpočty (tj. i ty, které nejsou uzavřené s pracovištěm, jež vedoucí vede).
234
235 Vedoucí bude mít k dispozici přehled svých zaměstnanců, s informací zda (ne)uzavřeli měsíční evidenci směn.
236
237
238 [[image:Obr14_Zaměstnanci.png]]
239
240 {{id name="vyse-uvazku"/}}
241
242 == 5. Výše úvazku ==
243
244 Možnost kontrolu výše úvazku vyplývajících z pracovních smluv, kde si uživatel bude moci ověřit, jakou aktuální výši úvazku vyplývající z pracovních smluv má osoba, se kterou jedná o vzniku pracovního poměru, příp. navýšení úvazku.
245
246 Tato záložka se zobrazí jen vybraným osobám.
247
248
249 [[image:Obr15_Výše úvazku.png]]
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava