Last modified by on 03.08.2023 13:57

<
From version < 1.2 >
edited by lus0014
on 29.07.2015 10:04
To version < 1.3 >
edited by lus0014
on 29.07.2015 10:33
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 -* [[Jak poznám, který bezdrátový adaptér či zaříze je vhodné pro připojení do WiFi tě VŠB-TUO?>>||anchor="bezd"]]
2 -* [[Používám PDA nebo WiFi IP telefon, funguje v bezdráto síti VŠB-TUO roaming?>>||anchor="roam"]]
1 +* [[How do I know which wireless adapter or device is suitable for connection to a WiFi network VŠB-TUO>>||anchor="bezd"]]
2 +* [[I use a PDA or WiFi IP phones, works in the wireless network roaming in Technical University of Ostrava?>>||anchor="roam"]]
3 3  * [[My connection stopped working. What should I do?>>||anchor="prip"]]
4 4  * [[Is it possible to use wireless part of TUONET to connect from areas outside University?>>||anchor="mimo"]]
5 5  * [[Why is not safe to use tuonet-simple network?>>||anchor="simple"]]
... ... @@ -11,15 +11,17 @@
11 11  ----
12 12  
13 13  {{id name="bezd"/}}
14 -**Jak poznám, který bezdrátový adaptér či zařízení je vhodné pro připojení do WiFi sítě VŠB-TUO?**
15 -Pokud se rozhodujete pro koupi WiFi karty popř. jiného zařízení, které chcete připojit do bezdrátové sítě VŠB-TUO je (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)vhodné (%%)(nikoliv nezbytně nutné), aby toto zařízení podporovalo tzv. (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)CISCO COMPATIBLE EXTENSIONS (CCX)(%%). U bezdrátového adaptéru, který podporuje CCX (nejlépe poslední, nejvyšší verzi) a je označen logem "Cisco Compatible" je zaručena kompatibilita s nejnovějšími standardy a inovacemi pro použití v bezdrátové síti vybudované na infrastruktuře zařízení Cisco. Seznam takto certifikovaných zařízení vč. verze CCX lze najít na [[www.cisco.com>>url:http://www.cisco.com]], v sekci "[[Cisco Compatible Extensions Client Devices>>url:http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/partners_pgm_partners_0900aecd800a7907.html]]", na stejné stránce naleznete i odkaz na seznam vlastností - "[[Versions and Features>>url:http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/program_additional_information_new_release_features.html]]", které jsou podporovány v různých verzích CCX (WPA, PEAP, LEAP, WMM, QoS, RF Management, Location...). Pokud zařízení na těchto stránkách nenajdete, neznamená to, že CCX nepodporuje a tuto informaci pravděpodobně naleznete na stránkách výrobce daného zařízení.
14 +**How do I know which wireless adapter or device is suitable for connection to a WiFi network VŠB-TUO**
15 +If you decide to buy a WiFi card or another device you want to connect to a wireless network Technical University of Ostrava is (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)advisable (%%)(not necessary ), that the equipment supported (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)CISCO COMPATIBLE EXTENSIONS (CCX)(%%).
16 +For wireless adapter that supports CCX (the most recent, highest version) and is marked with the logo "Cisco Compatible" is guaranteed compatibility with the latest standards and innovations for a wireless network built on Cisco infrastructure equipment. A list of such certified devices including CCX version can be found at [[www.cisco.com>>url:http://www.cisco.com]], in section "[[Cisco Compatible Extensions Client Devices>>url:http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/partners_pgm_partners_0900aecd800a7907.html]]", na stejné stránce naleznete i odkaz na seznam vlastností - "[[Versions and Features>>url:http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/program_additional_information_new_release_features.html]]", that they are supported in different versions UCCX (WPA, PEAP, LEAP, WMM QoS, RF Management, Location ...). If the device can not find on these pages, it does not mean that it does not support CCX, and you can find this information on the website of the manufacturer of the device.
16 16  
17 17  ----
18 18  
19 19  {{id name="roam"/}}
20 -**Používám PDA nebo WiFi IP telefon, funguje v bezdrátové síti VŠB-TUO roaming?**
21 -Bezdrátová síť TUONET plně podporuje roaming klientů. V praxi to např. znamená, že můžete hovořit přes IP telefon a přitom procházet areálem školy bez přerušení hovoru. Podmínkou je samozřejmě dostatečné pokrytí signálem WiFi sítě. Skuktečnost, že bezdrátová síť VŠB-TUO podporuje roaming klientů je podmínka nutná, nikoliv dostačující!! Je dobré si uvědomit, že samotná funkce roamingu je hlavně záležítostí koncového zařízení (toto musí neustále "sledovat" dostupné přítupové body a ve "vhodný" okamžik provést asociaci s novým, infrastruktura zajistí na pozadí předání autentizačních informací, zachování IP adresy, otevřených spojení ap.)
21 +**I use a PDA or WiFi IP phones, works in the wireless network roaming in Technical University of Ostrava?**
22 22  
23 +Wireless TUONET fully supports roaming clients. In practice it means that you can talk over IP phone while walking the campus without interrupting the call. The condition is obviously sufficient signal coverage WiFi networks. The fact that the wireless network Technical University of Ostrava supports roaming customers is a necessary condition, but not enough !! It is good to remember that the function itself is mainly a matters of roaming terminal device (this must be constantly "monitor" available access points and the "appropriate" time to perform association with new. Infrastructure will ensure the background of the transmission authentication information, maintaining the IP address, open connections, etc. ).
24 +
23 23  ----
24 24  
25 25  {{id name="prip"/}}
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava