Last modified by on 29.08.2017 12:40

Show last authors
1 * [[Jak dodatečně editovat závěrečnou práci?>>faq.ped||anchor="edit"]]
2 * [[Co dělat s předmětem, který již není ve studijních plánech pro daný akademický rok?>>faq.ped||anchor="stupl"]]
3 * [[Proč jsou některé termíny zkoušek zobrazeny červeně?>>faq.ped||anchor="termzk"]]
4 * [[Příprava státních závěrečných zkoušek (SZZ) - doporučený postup>>faq.ped||anchor="pripr"]]
5 * [[Jak vytisknout zkušební zprávu za všechny termíny?>>faq.ped||anchor="zkzpr"]]
6 * [[Jak zadat výsledky nepřihlášenému studentovi na termín?>>faq.ped||anchor="neprihl"]]
7 * [[Proč nevidím seznam studentů v záložkách Úkoly, Zápočty, Zkoušky?>>faq.ped||anchor="sezn"]]
8 * [[Jak je to s nastavením kapacity u termínu s více předměty?>>faq.ped||anchor="kapac"]]
9 * [[Nelze vypsat termín k předmětu>>faq.ped||anchor="vyps"]]
10 * [[Kdo může zapisovat výsledky za zkoušky a uzavřít předmět?>>faq.ped||anchor="uzavr"]]
11 * [[Problém s uložením verze předmětu>>faq.ped||anchor="uloz"]]
12 * [[Informace k odevzdávání závěrečné práce>>faq.ped||anchor="odevz"]]
13 * [[Nelze vyhledat člena komise SZZ>>faq.ped||anchor="clen"]]
14 * [[Jak nastavit podmínky absolvování předmětu?>>faq.ped||anchor="absol"]]
15 * [[Nelze uložit verzi předmětu - chyba „jazyk výuky u verze předmětu musí být jedním z možných jazyků výuky definovaných u předmětu“>>faq.ped||anchor="verze"]]
16 * [[Čeština v souborech PDF ve Win 7>>faq.ped||anchor="cswin"]]
17 * [[Student má závěrečnou práci ve stavu Neobhájená - dopracovat, jak postupovat dále?>>faq.ped||anchor="neobh"]]
18 * [[Potřebuji smazat předmět v Přípravě výuky a nelze to. Předmět již není vyučován.>>faq.ped||anchor="nevyuc"]]
19 * [[Nemohu v Edisonu najít protokol ke zkoušce v doktorském studiu>>faq.ped||anchor="prot"]]
20
21 ----
22
23 {{id name="edit"/}}
24 **Jak dodatečně editovat závěrečnou práci?**
25 Pokud je potřeba provést úpravy ve specifikaci závěrečné práce, která je již schválená a zadaná studentovi (např. změna vedoucího práce), je nutné ji vrátit postupnými kroky zpět do stavu "Editovaná". Tedy je třeba zrušit zadání práce studentovi, zrušit schválení a vrátit k dopracování.
26
27 ----
28
29 {{id name="stupl"/}}
30 **Co dělat s předmětem, který již není ve studijních plánech pro daný akademický rok?**
31 Pokud předmět není ve vybraném akad. roce a semestru nasazen ve studijních plánech, pedagog jej neuvidí v menu Výuka - Moje předměty. Takový předmět je v OSP studenta označený červeným vykřičníkem. Většinou se jedná o předmět, který student nevykonal a byl mu znovu zapsán. Studijní oddělení má možnost smazat předmět z OSP studenta a nahradit jej jinou verzí předmětu, která je nasazena v studijním plánu.
32
33 Další možnost je zařadit jej do speciálního bloku předmětů bez studijního plánu, pak se předmět bude chovat jako běžný předmět (provádí také studijní oddělení).
34
35 ----
36
37 {{id name="termzk"/}}
38 **Proč jsou některé termíny zkoušek zobrazeny červeně?**
39 V menu Moje předměty - Zkoušky jsou zobrazeny červeně ty termíny, kde nejsou u přihlášených studentů zadané všechny výsledky. Je potřeba zapsat výsledek některým z těchto způsobů:
40
41 * zadat úspěšný výsledek (zadat body a datum uzavření)
42 * zadat neúspěšný výsledek (např. 0 bodů a studentovi se odečte 1 pokus)
43 * omluvit studenta u termínu (zatrhnout checkbox „Omluven“, student nepřijde o pokus)
44 * zadat, že student se nedostavil bez omluvy (nezadají se body, studentovi se odečte 1 pokus)
45
46 (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)Nezadaný výsledek u termínu blokuje studenta v přihlášení na další termín!!!
47
48 ----
49
50 {{id name="pripr"/}}
51 **Příprava státních závěrečných zkoušek (SZZ) - doporučený postup**
52
53 1. Definovat předměty SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Předměty SZZ).
54 1. Vytvořit definice SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Definice SZZ - zadat období konání SZZ, začátek a konec přihlašování studentů, definovat povinnost a počet předmětů).
55 1. Vytvořit komise SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Zkušební komise SZZ pro garanta - definovat termín, místnost zasedání komise SZZ).
56 1. Provést přiřazení studentů ke komisím (je nutné, aby student byl přihlášen u definice SZZ, měl ZP ve stavu „odevzdána“ a měl ukončenou studijní část (provedenou kontrolu studia).
57 1. Zapsat zápis o SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Zápis o SZZ pro zapisovatele).
58
59 ----
60
61 {{id name="zkzpr"/}}
62 **Jak vytisknout zkušební zprávu za všechny termíny?**
63 Výuka - Moje předměty - záložka Zkoušky je možno vytisknout zkušební zprávu za všechny vypsané termíny. Je potřeba kliknout na ikonu nikoliv na řádku u termínu, ale v hlavičce tabulky (zeleně podbarveno).
64
65 ----
66
67 {{id name="neprihl"/}}
68 **Jak zadat výsledky nepřihlášenému studentovi na termín?**
69 Výsledky je možno zapsat i studentovi, který není na termín přihlášený. V záložce Zkoušky zvolím termín, stisknu tlačítko Výsledky a pod editačním řádkem se nachází checkbox nastavený implicitně na "jen přihlášení", což lze změnit a zobrazí se i nepřihlášení studenti.
70
71 ----
72
73 {{id name="sezn"/}}
74 **Proč nevidím seznam studentů v záložkách Úkoly, Zápočty, Zkoušky?**
75 V těchto záložkách v Moje předměty se zobrazují ti studenti, kteří mají vygenerované úlohy k danému předmětu. Toto je závislé mj. na podmínkách absolvování, pokud tyto neexistují nebo nejsou platné, pak se ani studentům nevygenerují úlohy. Nastavení podmínek absolvování se provádí v menu Příprava výuky - Tvorba studijních plánů - Podmínky absolvování předmětu. Nastavení podmínek provádí garant předmětu, garant verze předmětu případně osoba pověřená na katedře správou předmětů.
76
77 Na rozdíl od toho k zobrazení studentů v záložce Seznam studentů stačí, když studenti mají předmět zapsán v OSP.
78
79 ----
80
81 {{id name="kapac"/}}
82 **Jak je to s nastavením kapacity u termínu s více předměty?**
83 "Maximální počet studentů" udává celkovou kapacitu termínu."Kapacita" u jednotlivých úkolů/předmětů udává maximální počet studentů, kteří se mohou přihlásit k tomuto úkolu/předmětu. Součet dílčích kapacit může překročit Maximální počet studentů.
84
85 ----
86
87 {{id name="vyps"/}}
88 **Nelze vypsat termín k předmětu**
89 Zkontrolujte si podmínky absolvování u daného předmětu (v menu Příprava výuky - Tvorba studijních plánů - Podmínky absolvování předmětu).
90
91 * Úloha musí být nastavena jako "termínovaná ".
92 * Samotný zápočet nelze nastavit jako termínovanou úlohu, zápočet musí mít alespoň jednu podúlohu (např. písemku), která je označena jako termínovaná.
93
94 ----
95
96 {{id name="uzavr"/}}
97 **Kdo může zapisovat výsledky za zkoušky a uzavřít předmět?**
98 Výsledky za zkoušky v menu Moje předměty v záložce Zkoušky zadává pedagog, případně pověřená osoba na katedře. Přednášející může zadat výsledky a uzavřít předmět jako celek (zadá i datum uzavření) , kdežto cvičící nemá právo uzavřít předmět (může zadat bodové hodnocení bez uzavření předmětu).
99
100 ----
101
102 {{id name="uloz"/}}
103 **Problém s uložením verze předmětu**
104 Je nutné definovat u předmětu položku "úroveň studia" (graduální, postgraduální). Chybové hlášení při uložení verze se objeví v případě, že je tato položka u předmětu nevyplněna.
105
106 ----
107
108 {{id name="odevz"/}}
109 **Informace k odevzdávání závěrečné práce**
110 Odevzdání závěrečné práce se řídí pokyny směrnic pro vypracování závěrečných prací (ZP). Do systému Edison je potřeba vyplnit abstrakt, klíčová slova a nahrát vypracování ZP ve formátu PDF/A. Postup, jak korektně vytvořit formát PDF/A naleznou studenti i pedagogové u ZP na záložce „Výsledky“. Obsahově se text nahraného souboru musí shodovat s textem odevzdané tištěné práce. Přílohy se odevzdávají v komprimovaném souboru typu zip. Odevzdáním práce autor souhlasí se zpřístupnění své práce v rámci informačního systému univerzity pro oprávněné uživatele a potvrzuje shodu odevzdané elektronické verze práce s tištěnou. Po odevzdání práce a jejím schválení vedoucím práce již nemůže student v systému Edison se souborem manipulovat.
111
112 ----
113
114 {{id name="clen"/}}
115 **Nelze vyhledat člena komise SZZ**
116 V případě, že nelze vyhledat člena komise SZZ, nejspíše není v seznamu odborníků delegovaných pro komise SZZ. Tento seznam spravuje proděkan pro studium Vaší fakulty.
117
118 ----
119
120 {{id name="absol"/}}
121 **Jak nastavit podmínky absolvování předmětu?**
122 Nastavení podmínek absolvování se provádí v menu Příprava výuky - Tvorba studijních plánů - Podmínky absolvování předmětu. Práva má garant předmětu, garant verze předmětu a osoby pověřené správou předmětů na katedře.
123
124 Pokud již stávající podmínky nevyhovují, lze ukončit jejich platnost a vygenerovat nové podmínky a ty upravit. Základní nastavení podmínek (hlavní úlohy) se vygeneruje dle způsobu zakončení, který je definován u verze předmětu.
125
126 ----
127
128 {{id name="verze"/}}
129 **Nelze uložit verzi předmětu - chyba "jazyk výuky u verze předmětu musí být jedním z možných jazyků výuky definovaných u předmětu"
130 Tato chyba se objeví, pokud chcete uložit verzi předmětu, ale u předmětu chybí nadefinované jazyky výuky. Je nutno přidat jazyk u předmětu pomocí tlačítka "Možnosti výuky v jazycích" – viz tlačítko dole na stránce u editace předmětu (v seznamu jazyků musí být alespoň jeden).**
131
132 ----
133
134 {{id name="cswin"/}}
135 **Čeština v souborech PDF ve Win 7**
136 V případě problému s češtinou v PDF souborech v systému Win 7 doporučujeme nainstalovat si Adobe Reader verze 9.3.0. a vyšší.
137
138 ----
139
140 {{id name="neobhj"/}}
141 **Student má závěrečnou práci ve stavu Neobhájená - dopracovat, jak postupovat dále?**
142 U editace závěrečné práce v záložce Student vložit nový termín odevzdání a zadat k dopracování.
143
144 ----
145
146 {{id name="nevyuc"/}}
147 **Potřebuji smazat předmět v Přípravě výuky a nelze to. Předmět již není vyučován.**
148 Předmět nelze úplně vymazat pokud již některá jeho verze byla nasazena ve stud. plánech a měli ji zapsanou studenti. Můžete ukončit platnost verze předmětu.
149
150 ----
151
152 {{id name="prot"/}}
153 **Nemohu v Edisonu najít protokol ke zkoušce v doktorském studiu**
154 V menu Výuka → Moje předměty → záložka Zkoušky → při výběru konkrétního studenta a zápisu výsledku je možno vepsat do textového pole po zmáčknutí tlačítka "Upravit". Takto vepsané otázky se projeví v detailu zkoušky (ikona lupy) a rovněž na Otázky do protokolu.
155 Samotný protokol pak vyexportujete pomocí tlačítka "Export protokolu o doktorské zkoušce do PDF“.
156
157 Případně je možno návod nalézt v menu Informace → O aplikaci → Dokumentace → Doktorské studium (PDF) → popis na straně 44.
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava